Svenska Föreningens årsmöte 2022

Kallelse till Årsmöte i Svenska föreningen på Island 2022

Datum: torsdag den 24 februari 2022
Tid: 20:00
Plats: online via Teams

De viktigaste punkterna på dagordningen på årsmötet är de sedvanliga:

  • Framläggande av Årsredovisning 2021 (inkomster och utgifter)
  • Verksamhetsberättelse 2021 (våra program/aktiviteter)
  • Förslag till Verksamhetsplan 2022
  • Val av styrelse 2022

Du får gärna ta kontakt med Nils Carlsson (nils@nilscarlsson.se), som är sammankallande i valberedningen, om du har förslag på lämpliga och engagerade personer till styrelsen 2022.

Styrelsens uppgifter:
Nuvarande styrelses uppgifter inför årsmötet är att summera föregående års program och komma med förslag till kommande års program.

Är det något evenemang som du skulle vilja se oss arrangera så tveka inte att meddela oss din önskan. Du kan också framföra din önskan om val av hedersmedlem till Nils.

Länk till mötet:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmFlYmY3N2YtZTUxMS00ZTNkLThkMDEtNjU4OTc2ZDYxNWJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22470852d5-78e3-4ee3-bee9-e9638b276d14%22%2c%22Oid%22%3a%22d33c528e-ad10-481b-a3d3-42a5ad264e60%22%7d

Varmt välkommen!