Stadgar

Svenska föreningens stadgar


Antagna av Årsmöte 1999 samt Extra årsmöte 2000
(Reviderade vid Årsmöte/Extra årsmötet 2014)

Ladda ner som Word-dokument

§ 1 Namn

Föreningens namn är ”Svenska Föreningen på Island”

§ 2 Språk

Föreningens officiella språk är svenska

§ 3 Syfte

Föreningens syfte är att:

 • under gemytliga former förena svenskar och andra svenskspråkiga personer med svensk anknytning och intresse för Sverige
 • tillvarata, vårda och värna samt informera om svenska traditioner, seder och bruk
 • inte drivas vinstgivande utan eventuella överskott skall komma medlemmarna tillgodo enligt årsmötets eller styrelsens beslut

§ 4 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan vinnas av den som uppfyller kraven i föreningens syfte och dennes familj

§ 5 Medlemsmöten

Föreningen skall årligen hålla minst 3 medlemsmöten varav ett är föreningens årsmöte. Medlemsmöte kan utgöras av annan verksamhet enligt föreningens syften

§ 6 Medlemsavgift

Föreningens medlemsavgift, en avgift per hushåll, fastställs av årsmötet

§ 7 Rösträtt

Rösträtt i föreningen har en fullt betalande medlem per hushåll samt hedersmedlem

§ 8 Stadgar

Föreningens stadgar beslutas av årsmötet. Förslag till ändring av föreningens stadgar skall beslutas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie. Dessa beslut skall fattas med två tredjedels majoritet

§ 9 Styrelse

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmötena och skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör vilka av årsmötet väljs för en period av två år, samt två ledamöter och två suppleanter vilka av årsmötet väljs för en period av ett år. Styrelsen skall årligen hålla minst sex protokollförda sammanträden och är beslutsmässig då minst tre röstberättigade ledamöter är närvarande.

Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet och ordföranden har utslagsröst.

För specifika uppdrag kan styrelsen till sig adjungera en eller flera medlemmar. Till styrelsen adjungerad har ingen rösträtt

§ 10 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall äga rum under februari månad. Kallelse till årsmötet skall utsändas minst en månad före årsmötet. Följande dagordning skall följas vid årsmötet:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av fullmakter
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk rapport
 9. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
 10. Styrelsens förslag till budget för nästa verksamhetsår
 11. Medlemsavgift för nästa verksamhetsår
 12. Revisorns berättelse
 13. Ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Val av:
  • ordförande för två år (udda år)
  • vice ordförande för två år (jämna år)
  • sekreterare för två år (udda år)
  • kassör för två år (jämna år)
  • två ledamöter för ett år
  • två suppleanter för ett år
  • en revisor för ett år
 15. Stadgar
 16. Hedersmedlem
 17. Övriga frågor
 18. Årsmötets avslutande

 

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte med föreningen kan hållas på förslag från styrelsen, när revisorn kräver det eller när minst en fjärdedel av föreningens medlemmar så begär. Av kallelse till extra årsmöte, som skall utsändas minst en månad innan mötet, skall framgå vad som skall avhandlas på mötet.

Extra årsmöte, som inte kan besluta i andra frågor än de som upptagits i kallelsen till extra årsmöte, kan äga rum tidigast två månader efter ordinarie årsmöte

§ 12 Hedersmedlem

På förslag av styrelsen, kan den som på ett förtjänstfullt sätt tjänat föreningens syften, av årsmötet utses till hedersmedlem i föreningen

§ 13 Revision

Av föreningens årsmöte vald revisor skall granska föreningens bokföring och protokoll samt inkomma med revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet

§ 14 Uteslutning

Medlem som allvarligt skadar föreningen kan, efter beslut av årsmötet, uteslutas ur föreningen. Styrelsen kan, i avvaktan på årsmötets beslut, suspendera sådan medlem. Medlem som ej inbetalat medlemsavgift under de senaste tre åren blir automatiskt utesluten. Nytt medlemskap kan erhållas genom inbetalning av fallerade avgifter

§ 15 Upplösning

Föreningen upplöses genom samma beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett måste vara ordinarie. Föreningens tillgångar fördelas i enlighet med beslut på det ordinarie årsmötet